TROLL SLED  from TROLL MUSHING - a Product of Norway

Troll har gjennom de siste årene jobbet kontinuerlig med utvikling, testing og ferdigstillelse av egen slede.
Utgangspunktet for utviklingen av TROLL SLED har vært å tilby markedet en solid, moderne og brukervennlig slede til fornuftig pris
TROLL SLED er dermed ikke utviklet med tanke på ren løpskjøring, men mere som et alternativ til de som enten bare ønsker å ha
en slede de kan bruke til alt, eller som en trenings-, tur- og reserve slede for de som allerede har ekstreme konkurransesleder.
Når det er sagt er det ikke slik at man ikke kan vinne Finnmarksløpet eller andre langdistanseløp på en TROLL SLEDE.
Vi tror derimot at fremtiden vil vise at dette er fullt veldig mulig å gjøre.

Troll has over the past years worked continuously with development, testing and commissioning of our own sled.
The starting point for the development of the TROLL SLED where that we wanted to offer the market a solid, modern sled with greate
workability
 at a reasonable price.
The TROLL SLED is therefore not designed for pure racing, but more as an alternative to those who either just want to have only one 
sled
they can use for all purpuses, or as a training, tour our spare sled on races for those who already have extreme competition sleds.
When that is said, it is not so that one can not win Finnmarksløpet or other long distnace races on a TROLL SLED.
We are indeed confident that the future will show that it is very possible.


TROLL SLED specs.

Runners: Choose between 8, 9 and 10 feet Runners
Bed Bottom: 150 cm on TROLL SLED 8
170 cm on TROLL SLED 9

Width:  51cm outside runner <-> outside runner
Height:  102 - 108 cm from Footboard to handlebar with standard handlebar. and footboards.
Handlebar height can be customized 10-12 cm lower
Weight: 23,5Kg in size 8
Brakes: We will be changing to a newly designed brake set with new brakebar and brakeclaws before the 2018/2019 season.
Brake Pad; Swing up brake pad with bolts for optimal speed Control.
Sled bag: 220 + 40 litre on TROLL SLED 8
260 + 40 litre on TROLL SLED 9
Comes standard with 2 inside pockets at left side with zipper. 2 open pockets inside at the back, 
Long zippered top pocket. 2 zip opening, and a top pocket closest to the handlebar. 
Compression straps to secure the load.
Comes with airvent as standard to meet the new Norwegian rules for sledbags.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny Brakett
Nye og høyere braketter på bukkene med 2 hull for festing av bukk til brakett.
Dette reduserer slark og svikt mellom ski-brakett-bukk, og gir nøyaktig og direkte kanting av skiene.
Når du legger over styrebøylen på en TROLL SLED går all sideveis bevegelse rett ned i skia uten svikt/fjæring, og bidrar til en omgående kanting av skiene. 2 vertikale hull forsterker også festepunktet i forhold til bevegelser forover og bakover.


New bracket.
New and higher brackets with two holes for fastening the stanchtion at the bracket.
This reduces slack and movement between ski-bracket-stanchtion, and provides accurate and direct edging of the runners.
When you override the handlebar at a TROLL SLED, all lateral movement goes right down in the ski without slack/suspension, contributing to an immediate edging of the runners. 2 vertical holes also reinforces the attachment point in relation to movements forward and backward.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Åpen front - full bevegelighet.
På TROLL SLEDen ligger bunnplaten "løst" oppå et tverstag og beveger seg fritt sideveis. Tverstaget er festet rett i skiene med solide kuleledd, som sørger for at skiens naturlige bevegelser ikke hindres. Ski-tverstag-bunnplate er dermed ikke fastlåst i hverandre og konstruksjonen sørger for god bevegelse i alle retninger.
Åpen front gjør at du kan kante hele skia, uten den tradisjonelle vridningen i fremre del av skia som en fast front gir.
Resultatet er en styrbar slede som raskt responderer på kjørerens bevegelser.

"Unlocked front" - full movement.

On the TROLL sled the bed bottom lays "loose" on top of the transverse rod and therefore moves freely laterally. The tranverse rod is attached to the runners with solid ball joints, which ensures that the runners natural movement is not impeded. Ski-tranvers rod-bed bottom is not locked into one another and the construction ensures good movement in all directions.
The new and inovative front enables you to edge the entire runner, without the traditional twisting of the runner in the front as a locked front gives.The result is a steerable sled that quickly responds to the driver's movements.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Tverrstag med kuleledd.
Øvre og nedre tverrstag bak er begge utstyrt med kuleledd.
Sammen med fremre tverrstag er dermed høyre og venstre side av sleden "låst" til hverandre med bevegelige/leddede deler som sikrer god bevegelighet og gir sleden god styrbarhet uten bruk av wirer/tau/stag/taljer eller andre former for styrehjelp og aktiv styring.
Ettersom du på en TROLL SLED kan kante hele skien uten å vri deler av den vil sleden kunne styres både med og uten trekk i linene, og med eller uten last. Tung last bak og lett last foran er uansett å foretrekke for optimal styring.


Tranverse rods with ball joints.
Upper and lower rear tranvers rod are both equipped with ball joints.
Together with the front rod the right and left sides of the sled are "locked" to each other by moving articulated parts that ensures good mobility and gives the sled good controllability without the use of wires/ropes/rods/pulleys or other forms of steering assistance and active management.
Because you on a TROLL SLED can edge the whole runner without twisting it the sled could be fully controlled both with and without extended lines, and with or without load. Heavy duty at the rear and light cargo at the front is nevertheless preferable for optimal control.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bakre koblings bukk.

TROLL SLED'en har to bakre koblingsbukker, en på hver side. Her blir bunnplate, nedre tverrstag, bremsebøyle og bremsematte koblet sammen.
Med kuleledd på innfestingene av både nedre tverrstag og bremsebøylen oppnår sleden full fleksibilitet og god styrbarhet.
Posisjonen for innfesting av både brems og bremsematte er spesielt påaktet og gir optimal brems- og bruksfunksjon.

Rear connecting tube.
The TROLL SLED is equiped with two rear connecting tubess, one on each side of the sled. This tubes connects the sledbed, the lower rear tranverse rod, the brakebare and the brakepad. By using balljoints on both the lower tranverse rod and the brakebar, the sled maintane full flexibility and an optimal steering.
We have paid much attention to the assembling point for the brakebar and the brakepad, and gives the best possible brakeforce and usabillity. 


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bremseklør med utskiftbare pigger og markedets beste matte.
Å kunne bremse farten og å stoppe helt når det er behov for dette er noe vi i TROLL vektlegger høyt. På TROLL SLEDen har vi derfor tatt noen av de beste bremseklørne og den beste bremsematten som fantes på markedet, og tilpasset dem til vår bruk. Med utskiftbare pigger på hver bremseklo sørger vi både for bremsekraft, soliditet og lang levetid, men også for enkel og rimelig utskifting av pigger ved behov for dette. Vi vil før sesongen 2018/2019 bytte til en ny egenutviklet bremseklo som monteres på en nyutviklet bremsebøyle..
Bremsematten er utstyrt med myk og fleksibel temperaturbestandig gummi med grove riller som sørger for godt feste både mot sko og snø. Gjennomgående bolter gir økt bremsekraft og større mulighet for fartsregulering med matten enn på noen annen matte som leveres på sleder i Norge og Europa.

Brake Claws with changeable spikes and the best available brake pad.
To be able to slow down and/or to stop completely when it's needed is something TROLL emphasizes high. On the TROLL SLED, we have taken some of the best brake claws, and the best drag pad that existed on the market, and adapted them for Our own use. With easy changeable spikes on each brakeclaw we provide maximum braking force and solidity that should last for many years, but also a solution with easy and inexpensive replacement of studs if necessary. Before the season 2018/2019 we will change brakes to our own newly designed brake claw, assembled on a new brakebar.
The Brake pad is equipped with soft and flexible temperature resistant rubber with rough grooves that ensures good adhesion to both shoes and snow. Consistently bolts offering increased braking performance and greater opportunity for speed regulation with the pad than on any other brake pad supplied on sleds in Norway and Europe.